Statut

Statut – ASTR Cluj

Art. 1. Academia de Stiinte Tehnice din Romania se constituie ca forum, la nivel national, al personalitatilor din domeniul ingineriei, de dezbatere si initiativa, in promovarea si dezvoltarea cercetarii, creatiei tehnice si a invatamantului ingineresc.

 • Academia de Stiinte Tehnice din Romania isi desfasoara activitatea in conformitate cu actul constitutiv al membrilor fondatori si a prevederilor Statutului si Regulamentului de aplicare, aprobat de Adunarea Generala si intrat in vigoare prin decizia presedintelui ASTR.

Art.2. Academia de Stiinte Tehnice din Romania are personalitate juridica, este autonoma, neguvernamentala, apolitica si cu activitate non profit.

 • Personalitatea juridica a ASTR a fost acordata de Tribunalul Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ prin sentinta civila publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV-a nr. 501 din 27 februarie 1998.

Art.3. Academia de Stiinte Tehnice din Romania este constituita pe durata nedeterminata si are sediul in Bucuresti, bd. Dacia nr. 26, Sector 1. Sediul Academiei poate fi schimbat prin hotararea Adunarii Generale.

Art.4. Principalele obiective al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania sunt:
a) dezvoltarea cercetarii fundamentale si aplicative, promovarea conceptelor interdisciplinare si identificarea noilor directii de evolutie in domeniul stiintelor tehnice;
b) stimularea eforturilor si a realizarilor cercetatorilor stiintifici si promovarea asigurarii protectiei drepturilor de proprietate stiintifica;
c) colaborarea in domenii stiintifice de interes comun cu Academia Romana, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, Ministerul Educatiei Nationale, cu alte organizatii si institutii guvernamentale, cu institutii de invatamant superior si de cercetare si cu asociatii profesionale ingineresti;
d) initierea si promovarea contactelor internationale cu academii si institutii de profil, dezvoltarea relatiilor de colaborare si afilierea la organizatii tehnico-stiintifice de prestigiu;
e) efectuarea de cercetari, studii, expertize, precum si conducerea sau, dupa caz, executarea de programe sau proiecte de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si de simulare a inovarii cat si a altor lucrari de specialitate tehnico-stiintifica, la solicitarea unor organizatii si institutii publice sau private;

*Veniturile realizate din aceste prestatii sunt folosite pentru aducerea la indeplinire a obiectivelor si cresterea patrimoniului Academiei.
f) incurajarea realizarilor teoretice si practice in domeniul tehnico-stiintific prin acordarea de premii, diplome si medalii;

*Premiile se acorda in domeniile de activitate ale sectiilor stiintifice ale ASTR, pe baza referatelor de premiere intocmite de catre aceste sectii, avand in vedere originalitatea si valoarea stiintifica si tehnica ale lucrarilor prezentate. Premiile vor purta numele unor mari ingineri si oameni de stiinta romani, care s-au remarcat in domeniile respective. Membrii ASTR nu au vocatie la aceste premii.

g) organizarea de manifestari tehnico-stiintifice, nationale si internationale;
h) editarea unor lucrari de larg interes si a unor publicatii periodice in profilul activitatii proprii.

Art.5. In realizarea obiectivelor sale, Academia de Stiinte Tehnice din Romania isi desfasoara activitatea in colaborare cu Asociatia Generala a Inginerilor din Romania.

*Relatiile de colaborare stabilite intre Academia de Stiinte Tehnice din Romania si Asociatia Generala a Inginerilor din Romania se realizeaza, in principal, prin:

a) organizarea in comun de manifestari stiintifice, consfatuiri, reuniuni si simpozioane tehnico-stiintifice;
b) promovarea, dezvoltarea si sustinerea intereselor ingineresti in fata organelor legislative si executive ale Statutului;
c) realizarea si mentinerea contactelor tehnico-stiintifice cu organizatii interne si internationale;
d) sprijinirea, dupa caz, a elaborarii si tiparirii, la Editura AGIR, a unui periodic trimestrial al Academiei, a unor carti tehnice si stiintifice de referinta pe domenii specifice, precum si a unor lucrari de informare generala si profesionala;
e) prezentarea prin publicatiile AGIR, a activitatii si realizarilor Academiei;
f) infiintarea si organizarea de fundatii, muzee etc.
Academia de Stiinte Tehnice din Romania promoveaza colaborarea cu Asociatia Generala a Inginerilor din Romania si este sprijinita de catre aceasta, in realizarea obiectivelor sale, in temeiul dispozitiilor art. 9 “d” si art. 46 “a” din Statutul AGIR.

Art.6. Organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania precum si resursele ei financiare se stabilesc prin prezentul Statut al Regulamentului de aplicare al acestuia. Academia de Stiinte Tehnice din Romania, denumita in continuare Academia, are sigla “ASTR”.

*Pentru realizarea conditiilor statuare de functionare a Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, membrii fondatori, subscrisi pe actul constitutiv al Academiei si exercitand functiile Adunarii Generale extraordinare, ca organ suprem de conducere al ASTR vor alege conducerile sectiilor de specialitate potrivit art. 21-26, precum si ale filialelor, ce le vor infiinta, intr-o prima etapa, conform ar. 27.

In exercitarea atributiilor asumate, membrii fondatori ai Academiei se conformeaza prevederilor art. 12 si 13 referitoare la conditiile de primire in Academie, stabilind totodata, pentru fiecare organ de conducere ales, calitatea de membru titular sau corespondent, corespunzator conditiilor personale si statutare pe care le indeplinesc.
Conducerile alese, cu spijinul Biroului Prezidiului Academiei, vor face propuneri nominalizate Adunarii Generale extraordinare, constituita potrivit al. 1 din prezentul articol, pentru aprobarea unui numar de membri, care sa asigure pe cat posibil jumatatea celui mentionat la art. 21, pentru sectiile de specialitate si la art. 27 pentru filiale.
Membrii noi alesi in primele 6 luni de la data aprobarii Regulamentului, formeaza impreuna cu membrii fondatori, Adunarea Generala Extraordinara.
La expirarea termenului de 6 luni, sarcina Adunarii Generale extraordinare, se considera incheiata, ca urmare aducerii la indeplinire a actiunilor mentionate in aliniatele precedente, organele colective ale ASTR urmand sa preia si sa-si exercite pe deplin atributiile ce le sunt stabilite prin Statut si Regulamentul sau de aplicare.

Art. 7. Academia are in compunerea sa urmatoarele categorii de membrii:

 • membrii titulari;
 • membrii corespondenti;
 • membrii de onoare;

Art. 8. Membrii titulari si membrii corespondenti sunt cetateni romani, alesi dintre personalitatile detinatoare a unui titlu stiintific, cu o contributie deosebita in domeniul tehnico-stiintific, consacrate prin realizari profesionale si lucrari stiintifice de specialitate.

*Calitatea de membru titular sau corespondent al ASTR se acorda si persoanelor care in prezent sunt cetatenii unui alt stat dar care au avut si si-au pastrat cetatenia romana sau aceasta a fost acordata, la cerere, unor cetateni straini. Conditiile si procedura de primire in Academie a acestora sunt cele mentionate pentru cetateni romani la art. 12-15. Dosarul de propuneri va contine si recomandarile motivate a doi membrii titulari ai ASTR.

Membrii titulari sunt alesi de regula dintre membrii corespondenti. Membrii fondatori nominalizati in actul de constituire a Academiei sunt de drept membri titulari.

Art.9. Membrii de onoare pot fi:

a) personalitati romane si straine, de inalt prestigiu, cu autoritate stiintifica unanim recunoscuta;
b) persoane fizice sau persoane juridice, din tara si strainatate, de o necontestata autoritate morala, care acorda un sprijin material important Academiei.

*Sprijinul material oferit de persoane fizice sau persoane juridice va putea fi acceptat numai cu respectarea legii si numai daca initiativa respectiva nu impune o conduita contrara scopului si obiectivelor Statutului ASTR sau este de natura a afecta autonomia, prestigiul si pozitia apolitica a Academiei.

Sprijinul material se accepta de catre Biroul Academiei si se supune, pentru confirmare, Prezidiului Academiei, care va analiza daca sunt intrunite conditiile pentru a se acorda donatorului titlul de membru de onoare al ASTR.

In caz afirmativ, Prezidiul Academiei va supune propunerea sa aprobarii Adunarii Generale. Donatiile cu anumite destinatii, facute conform legii, vor fi folosite potrivit dorintelor donatorului, iar cele fara nici o conditie intra in patrimoniul Academiei, intregind averea acesteia.

Art. 10. Numarul maxim al membrilor titulari si al membrilor corespondenti al Academiei este de 201, din care majoritatea absoluta sunt membri titulari. Numarul membrilor de onoare este stabilit anual de Academia Generala.

Art. 11. Alegerea membrilor in Academie se face in limita locurilor declarate vacante.

*Locurile vacante se stabilesc anual, la ultima sesiune a Adunarii Generale, pentru anul urmator, la propunerea Prezidiului Academiei.

Art. 12. Propunerile pentru primire in Academie pot fi facute de:

a) sectiile de specialitate ale Academiei, pentru membrii titulari, propusi de regula, dintre membrii corespondenti din sectiile respective;
b) membrii titulari ai Academiei, sectiile de specialitate al Academiei, unitati de cercetare stiintifica, de invatamant superior, asociatii profesionale de profit si alte organizatii cu activitate de prestigiu recunoscute pe plan national sau international in domeniul stiintei si tehnicii, pentru membrii corespondenti;
c) Prezidiul Academiei, pentru membrii de onoare, cu consultarea sectiilor de specialitate.

*Pentru a fi primit ca membru titular, corespondent sau de onoare al ASTR candidatul trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele conditii:

1. Pentru membrii titulari si corespondenti:
a) academician sau membru corespondent al Academiei Romane;
b) profesor universitar titular atestat;
c) cercetator stiintific gradul I atestat;
d) personalitate cu activitate deosebita in domeniile si cu rezultatele mentionate in art. 8

2. Pentru membrii de onoare romani:
a) personalitate de inalt prestigiu, cu autoritate stiintifica unanim recunoscuta, potrivit art. 9 lit. “a”.
b) personalitate fizica sau juridica ce acorda un sprijin material insemnat Academiei, cu respectarea obligatiilor mentionate la art. 9 lit. “b”

3. Pentru membrii de onoare straini:
a) realizari stiintifice deosebite, recunoscute pe plan mondial;
b) disponibilitate de colaborare cu oamenii de stiinta din tara.
Organele care propun membri ai ASTR devin garantii acestora fata de Academie.

Art. 13. Propunerile pentru primirea in Academie se prezinta si se aproba in cadrul sectiilor de specialitate.

Adoptarea, pentru membrii titulari se face prin vot secret cu majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor titulari iar pentru membrii corespondenti si de onoare cu majoritate de 2/3 din numarul total ai membrilor titulari si corespondenti ai sectiei respective.

*Sectiile de specialitate adopta propunerile pentru primirea in Academie a membrilor titulari si corespondenti sau pentru promovarea membrilor corespondenti ca membrii titulari, cu respectarea art. 12 si in baza dosarului personal al candidatului care va cuprinde:

a) date personale, studii, titluri academice;

b) functii indeplinite;

c) activitatea tehnica, didactica si stiintifica, cu enumerarea principalelor rezultate obtinute;

d) lista lucrarilor publicate (tratate, carti, manuale, cursuri, articole in reviste de specialitate, comunicari mentionate in volumele unor manifestari stiintifice nationale si internationale, brevete)

e) alte activitati;

Art. 14. Prezidiul Academiei analizeaza propunerile sectiilor de specialitate.

*Evaluarea propunerilor, in cadrul Prezidiului, se face de catre o comisie constiutuita de Prezidiu dintre membrii sai, care are si sarcina de a verifica autenticitatea documentelor depuse de candidat.

Propunerile, insusite de Prezidiu prin vot secret cu majoritate absoluta, sunt supuse Adunarii Generale, care hotaraste asupra lor potrivit art. 33.
Dosarele, insotite de hotararea de adoptare a Biroului Prezidiului si cu avizul consultativ al Prezidiului se depun la secretarul general al Academiei, cu cel putin 20 de zile inainte de intrunirea Adunarii Generale, pentru a putea fi consultate de membrii Academiei.
Hotararea Adunarii Generale este definitiva.
Calitatea de membru titular, corespondent si de onoare se atesta prin diploma si legitimatie eliberate de Academie.
Diploma este inmanata intr-un cadru solemn de catre presedintele acesteia.
Membrii titulari si de onoare straini pot tine cu acesta ocazie un discurs de receptie urmat de un discurs de raspuns din partea unui membru titular al Academiei.

Art. 15. Adunarea Generala hotareste admiterea in Academie numai pe baza consimtamantului scris al candidatilor.
Cererile facute in nume personal pentru primirea in Academie nu sunt luate in consideratie.

Art. 16. Membrii titulari si corespondenti au dreptul de a participa la lucrarile sectiilor de specialitate din care fac parte, Adunarii Generale si ale altor organe colective in care au fost alesi de a se exprima prin vot la luarea deciziilor asupra problemelor puse in dezbatere, precum si obligatia de a se implica activ si responsabil in realizarea obiectivelor statutare al Academiei.

*Membrii care compun organele de conducere sunt personal si solidar responsabili pentru prejudiciile cauzate din vina lor fata de terti si fata de Academie.

Un membru se poate desolidariza de o hotarare luata in absenta sa, daca o considera contrara Statutului ASTR, facandu-si cunoscuta parerea si pozitia sa presedintelui organului colectiv competent, in termen de 15 zile de la luarea la cunostinta. Acesta are obligatia de a-i raspunde in termen de 20 zile de la data primirii sesizarii.

Art. 17. Membrii Academiei au dreptul sa mentioneze in documentele oficiale si personale calitatea de membru titular, membru corespondent sau membru de onoare al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania si sa poarte insigna ASTR.

Art. 18. Calitatea de membru este personala si netransmisibla.

Art. 19. Alegerea ca membru al Academiei este pe viata.
Membrii Academiei isi pierd calitatea ce o au in cazul savarsirii unor fapte prin care s-au adus grave prejudicii morale Academiei sau condamnarii definitive la o pedeapsa privativa de libertate pentru o fapta intentionata grava. Analizarea abaterilor si propunerilor de excludere revin Prezidiului Academiei si sunt aprobate de Adunarea Generala.

*Prezidiul Academiei este in drept sa examineze si cazurile in care unii membri ai Academiei nu-si indeplinesc obligatiile statutare ce le revin, desfasoara in scris sau pe alte cai o activitate contrara intereselor si prestigiului ASTR sau refuza nemotivat plata cotizatiilor anuale.

In toate cazurile de excludere, Prezidiul Academiei va actiona potrivit procedurii mentionate la art. 19

Nimeni nu poate fi exclus din Academie fara un motiv valabil.

Orice membru al Academiei poate sa se retraga din ASTR daca manifesta aceasta intentie.

Dreptul de a se retrage din ASTR este neconditionat.

Hotararea de retragere se aduce la cunostinta Adunarii Generale, in prima sa sesiune, de presedintele acesteia.

Retragerea din Academie nu da dreptul membrului respectiv sa solicite o parte din bunurile detinute de ASTR, acestea apartinand unei persoane juridice cu patrimoniu propriu.

Persoanele excluse sau care au parasit Academia pierd drepturile mentionate la art. 17.

Art. 20. Academia este organizata pe sectii de specialitate si are filiale in centre teritoriale cu un potential stiintfic ridicat.
Pentru desfasurarea activitatii stiintifice infiinteaza colective de cercetare, comitete, comisii, precum si fundatii, muzee, edituri.
In vederea realizarii si sustinerii obiectivelor sale, Academia va putea infiinta organizatii economice, cu scop lucrativ, in conditiile legii.

*ASTR poate infiinta, potrivit legii, unitati economice proprii, cu caracter lucrativ, in masura in care activitatea acestora raspunde scopului principal al Academiei. Academia nu poate contracta obligatii economice decat in vederea realizarii obiectivelor sale.

Toate resursele materiale obtinute sunt utilizate numai pentru dezvoltarea Academiei si acoperirea cheltuielilor legate de indeplinirea obiectivelor ei statutare.

Art. 21. Sectiile de specialitate sunt constituite ca unitati functionale ale Academiei si grupeaza pe toti membrii titulari si corespondenti in functie de specialitatea fiecaruia.
Repartizarea numerica pe sectii se face prin hotararea Adunarii Generale.

*Numarul maxim de membrii titulari si corespondenti in fiecare sectie este de 25. Membrii titulari si corespondenti ai Academiei sunt repartizati pe sectii de Adunarea Generala, potrivit profilului lor de specialitate, la propunerea Prezidiului Academiei, in conformitate cu art. 34, lit. “g” si art. 36, lit. “e”.

Art. 22. In cadrul sectiilor de specialitate vor fi cooptati, peste numarul stabilit, membrii de onoare ai Academiei.

Art. 23. Structura, organizarea si atributiile sectiilor de specialitate sunt aprobate de Adunarea Generala la propunerea Prezidiului Academiei.
In functie de evolutia si complexitatea activitatii, sectiile pot fi infiintate, restructurate, comasate, sau desfiintate prin hotarare cu vot deschis a Adunarii Generale a Academiei in prezenta a cel putin 2/3 din numarul total de membri, luata cu majoritatea absoluta a voturilor acestora.

*ASTR are, la inceputul activitatii sale, urmatoarele sectii de specialitate, constituite ca unitati functionale:
1. Mecanica Tehnica;
2. Ingineria Mecanica;
3. Electrotehnica – Energetica;
4. Electronica – Automatica;
5. Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor – Calculatoare si Telecomunicatii;
6. Constructii si Urbanism;
7. Ingineria Transporturilor;
8. Ingineria Chimica;
9. Ingineria Materialelor;
10. Ingineria Petrolului, Minelor si Geonomiei;

Art. 24. Sectiile de specialitate au in principal urmatoarele atributii:

 • dezbat si hotarasc asupra problemelor tehnico-stiintifice in domeniul lor;
 • propun infiintarea de colective de cercetare, comisii si comitete, coordoneaza si analizeaza modul de aducere la indeplinire a sarcinilor ce le revin;
 • propun participarea la manifestari tehnico-stiintifice in tara si strainatate;
 • propun stabilirea de relatii cu organizatii nationale si internationale si promoveaza actiuni de colaborare cu acestea;
 • propun acordarea de distinctii anuale pentru lucrari tehnico-stiintifice de valoare, in domeniu;
 • adopta propuneri pentru primirea de membri in Academie potrivit art. 12-13.

*Activitatea sectiilor de specialitate este coordonata de Prezidiul Academiei, in a carei subordonare se afla.

Art. 25. Sedintele sectiilor de specialitate au loc lunar si sunt constituite lega cu 2/3 din numarul total de membri titulari si membri corespondenti.
Hotararile sectiilor sunt luate prin vot deschis, cu o majoritate de 2/3 din voturile membrilor titulari si corespondenti prezenti, cu exceptia prevazuta la art. 13 din Statut.

*In cazul examinarii unor probleme cu caracter interdisciplinar, pot avea loc adunari de sectii reunite, prezidate, de regula, de cel mai in varsta dintre presedinti. Prevederile prezentului articol se aplica si pentru adunarile sectiilor reunite.

Membrii fiecarei sectii de specialitate constituie Adunarea Generala a sectiei respective, in toate problemele care intereseaza sectia in cauza. Sectiile de specialitate urmaresc modul in care se realizeaza programele de cercetare ale unitatilor din profilul lor si analizeaza periodic activitatea acestora.

Art. 26. Sectiile de specialitate sunt conduse de un birou format de presedinte, un vicepresedinte si un secretar stiintific, alesi pe o perioada de 4 ani, prin vot secret, in conditiile art. 13, al. 2 si art. 25, al.1.
Presedintele sectiei este membru titular al Academiei si alegerea sa este confirmata de Prezidiul Academiei.
Presedintele informeaza periodic Prezidiul Academiei asupra activitatii sectiei si a hotararilor luate.
*Sedintele sectiilor de specialitate sunt prezidate de presedinte si, in lipsa acestuia de vicepresedintele sectiei. Presedintele Academiei, precum si orice membru al Prezidiului, are dreptul sa asiste la lucrarile sectiilor si sa ia parte la discutii fara drept de vot, daca nu face parte din sectia respectiva.

Art. 27. Filialele sunt infiintate prin hotararea Adunarii Generale si reunesc membrii Academiei dintr-o zona teritoriala cu pondere stiintifica.

Sedintele filialelor au loc lunar si sunt constituite legal cu 2/3 din numarul total al membrilor titulari si corespondenti.

Filialele sunt conduse de un birou format din presedinte, membru titular al Academiei, un vicepresedinte si un secretar stiintific, alesi pe perioada de 4 ani prin vot secret cu o majoritate de 2/3 din voturile membrilor titulari si corespondenti prezenti.

Filialele sunt destinate sa indeplineasca obiectivele Academiei in zona respectiva, in colaborare cu sectiile de specialitate.

Structura, organizarea si atributiile filialelor sunt aprobate de Adunarea Generala la propunerea Prezidiului.

*Filialele sunt organizate teritorial ca unitati fara personalitate juridica si sunt subordonate direct Prezidiului Academiei si infiintate prin hotararea Adunarii Generale.

Filialele sunt organizate cu un numar minim de 10 membri titulari si corespondenti.

Prezidiul Academiei poate aproba, propunerea filialelor comisii de specialitate.

Filialele isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de Prezidiul Academiei.

Art. 28. Colectivele de cercetare, comisiile si comitetele sunt constituite temporar sau permanent pentru efectuarea unor cercetari stiintifice in domenii interdisciplinare, in subordonarea sectiilor.
Infiintarea celor temporare se aproba de Prezidiu, iar a celor permanente, de catre Adunarea Generala, in ambele cazuri, la propunerea sectiilor de specialitate.

*Planurile de activitate si termenele de realizare a sarcinilor ce le revin se aproba, dupa caz, de catre Prezidiu, sau de sectiile in subordonarea carora se afla. Comitetele, comisiile si colectivele de lucru sunt conduse de un membru titular sau corespondent al Academiei si au in structura lor un numar de membri specialisti din cadrul sau din afara acesteia.

Art. 29. Academia are un aparat de lucru incadrat cu personal stiintific de specialitate si administrativ, precum si colaboratori angajati in conditiile legii.
Structura, organizarea si atributiile personalului angajat se aproba de Prezidiul Academiei.

*Functionarea aparatului de lucru al Academiei este reglementata printr-un regulament propriu elaborat de catre secretarul general in a carui subordine se afla, potrivit art. 41 lit. “c” si aprobat de Prezidiul Academiei.

 • Adunarea Generala a Academiei;
 • Prezidiul Academiei;
 • Biroul Prezidiului Academiei;

Art. 31. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Academiei si este constituita din totalitatea membrilor titulari si corespondenti. Membrii de onoare participa la adunarile generale fara drept de vot.

Art. 32. Adunarea Generala este convocata odata pe an, in sesiune ordinara, sau, in sesiune extraordinara, la initiativa Prezidiului sau la cererea a cel putin 1/3 din totalul membrilor titulari si corespondenti ai Academiei.

*Convocarea Adunarii Generale se face cu cel putin 15 zile inainte de data fixata a avea loc.

Convocatorul va cuprinde locul, data si ora reuniunii, precum si proiectul ordinei de zi.
Omiterea neintentionata a unei convocari sau faptul ca un membru nu a primit convocarea respectiva, nu are urmari asupra hotararilor luate in cadrul reuniunii.
Adunarea Generala va fi condusa de presedintele Academiei sau in lipsa, de unul dintre vicepresedinti sau de secretarul general.
In cazul absentei acestora, Adunarea Generala va fi prezidata de cel mai in varsta dintre presedintii de sectie prezenti.

Art. 33. Adunarea Generala a Academiei este constituita statutar in prezenta a cel putin 2/3 din numarul total de membri titulari si corespondenti si ia hotarari prin vot deschis cu majoritatea absoluta a voturilor celor prezenti.
Pentru alegerea presedintelui, vicepresedintilor si secretarului general hotararile se iau prin vot secret, in aceleasi conditii de cvorum, cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor titulari si membrilor corespondenti prezenti.

*Pentru desemnarea candidatilor si alegerea presedintelui, a vicepresedintilor si a secretarului general al Academiei, pot face propuneri membrii titulari si corespondenti din cadrul sectiilor de specialitate.

Conditiile de desemnare si alegere respecta prevederile art. 12-14

Hotararea se ia prin vot secret in conditiile de cvorum mentionate in art. 33 al. 1, cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor titulari si membrilor corespondenti prezenti.

Presedintele Academiei, vicepresedintii si secretarul general sunt alesi dintre membrii titulari pe o perioada de 4 ani.

Numarul vicepresedintilor se stabileste pentru fiecare mandat, de Adunarea Generala.

La alegerea membrilor titulari, hotararile se iau de membrii titulari prezenti, prin vot secret, exprimat cu o majoritate absoluta iar pentru alegerea membrilor corespondenti si de onoare hotararile se iau de toti membrii prezenti, prin vot secret cu majoritate absoluta;

*In criteriile de alegere al presedintelui, acesta trebuie sa fie o personalitate de prestigiu pe plan national si international, neangajata politic.
Presedintele prezideaza sedintele Adunarii Generale ale Academiei, Prezidiului si Biroului Prezidiului.

El va veghea ca hotararile organelor coective sa fie executate intocmai.

Presedintele raspunde de buna functionare a organelor colective.

In absenta presedintelui, obligatiile sale revin vicepresedintelui delegat.

Art. 34. Adunarea Generala are urmatoarele atributiuni principale:
a) aproba Statutul Academiei si Regulamentului de aplicare a statutului;
b) alege presedintele, vicepresedintii si secretarul general al Academiei;
c) acorda titlul de presedinte de onoare al Academiei, in conditiile art. 33;

*Au vocatia pentru acordarea titlului de presedinte de onoare al Academiei, personalitatile romane de o inalta tinuta profesionala si intelectuala, care s-au afirmat cu rezultate deosebite in promovarea si dezvoltarea domeniului tehnico-stiintific.

Propunerea pentru acordarea acestei inalte distinctii se face de presedintele activ al Academiei, impreuna cu prezidiul acesteia, in competenta stabilita la art. 35.
Procedura de acordare a titlului de catre Adunarea Generala respecta prevederile art. 33 al. 1.
d) alege membrii Academiei;
e) aproba liniile directoare si programul anual de activitate al Academiei prezentate de Prezidiul Academiei;
f) aproba si modifica structura organizatorica precum si infiintarea unitatilor mentionate la art. 20 si inclusiv, atributiile acestora;
g) aproba repartizarea numerica a membrilor titulari, corespondenti si de onoare ai Academiei pe sectii de specialitate;
h) aproba darea de seama anuala privind activitatea Academiei, proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si descarca Prezidiul de gestiune;
i) aproba excluderea din Academie a unor membri pentru faptele si in conditiile stabilite de art. 19;
j) aproba decernarea de premii, medalii si diplome anuale;
k) alege Comisia de cenzori;
l) stabileste, la propunerea Prezidiului Academiei, cotizatiile anuale ale membrilor Academiei;

*Adunarea Generala indeplineste, pe langa atributiile prevazute mai sus si atributiile ce ii revin potrivit legilor in vigoare.

Art. 35. Prezidiul Academiei asigura conducerea intre adunarile generale.
Prezidiul este format din presedintele, vicepresedintii, secretarul general ai Academiei, presedintii sectiilor stiintifice ale Academiei si presedintii filalelor Academiei.

Art. 36. Prezidiul Academiei indruma, organizeaza si coordoneaza activitatea Academiei in toate problemele stiintifice si organizatorice si ia masurile ce se impun pentru realizarea acestora. Principalele atributii ale Prezidiului sunt:
a) prezinta anual Adunarii Generale rapoarte asupra activitatii Academiei;
b) dezbate si adopta programul anual de activitate al Academiei, pe baza propunerilor sectiilor de specialitate, ale filialelor si ale comisilor si actioneaza pentru realizarea acestuia;
c) prezinta Adunarii Generale propuneri privind alegerea de membri ai Academiei;
d) coordoneaza activitatea stiintifica a sectiilor de specialitate, filialelor si a comisiilor;
e) propune repartizarea membrilor titulari si corespondenti pe sectii de specialitate si coopteaza in cadrul acestora pe membrii de onoare ai Academiei;
f) examineaza si propune infiintari si modificari in organizarea Academiei;
g) stabileste relatii de colaborare stiintifice cu institutii similare din tara si strainatate;
h) aproba organizarea de catre sectiile de specialitate si filiale a unor manifestari stiintifice;
i) propune distinctiile anuale ale Academiei de Stiinte Tehnice din Romania;
j) aproba structura si Regulamentul de functionare a aparatului de lucru al Academiei, precum si nivelul de remunerare al acestuia;
k) aproba editarea lucrarilor si publicatiilor periodice;
l) propune cuantumul cotizatiilor anuale ale membrilor Academiei.

Art. 37. Prezidiul Academiei raspunde pentru intreaga sa activitate in fata Adunarii Generale.

Art. 38. Sedintele Prezidiului au loc trimestrial si ori de cate ori este nevoie si ele sunt constituite statutar in componenta a 2/3 din numarul membrilor sai.
Hotararile sunt luate prin vot deschis, cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
*Hotararile ce privesc in mod deosebit o sectie sau o filiala pot fi luate numai in prezenta presedintilor acestora.

Art. 39. Biroul Prezidiului raspunde de conducerea Academiei intre sedintele Prezidiului si este constituit ca organ executiv si operativ pentru realizarea sarcinilor stabilite de catre Prezidiu.
Biroul Prezidiului este format din presedintele, vicepresedintii si secretarul general al Academiei si se intruneste ori de cate ori este nevoie.

*Biroul presedintelui se intruneste ce putin o data pe luna si ori de cate ori este nevoie, in prezenta membrilor sai.

Biroul are toate atributiile Prezidiului si raspunde penru buna desfasurare a intregii acivitati a Academiei, intre sesiunile acestuia.

Hotararile sunt luate prin consens sau vot deschis, cu majoritatea absoluta a celor prezenti si sunt executorii.

Hotararile care intra in competenta exclusiva a Prezidiului Academiei se supun ratificarii acestuia la prima sa sedinta.

Art. 40. Presedintele Academiei asigura conducerea operativa a acesteia intre sedintele Biroului Prezidiului si reprezinta Academia in relatiile cu organele guvernamentale si neguvernamentale, cu alte institutii si organizatii din tara si strianatate, precum si cu persoanele fizice.
In exercitarea atributiilor sale este sprijinit de vicepresedintii Academiei si de secretarul general.
Presedintele emite decizii pe baza Statutului si legilor in vigoare inclusiv de angajare a personalului Academiei.
In scopul asigurarii unei mai bune si operative functionari a Academiei, presedintele poate delega o parte din atributiile sale vicepresedintilor si secretarului general ai Academiei cu precizarea exacta a competentelor acordate.

Art. 41. Secretarul general raspunde de activitatea administrativa a Academiei si are ca atributii principale:
a) pregatirea sedintelor Adunarii Generale, Prezidiului si Biroului Prezidiului;
b) coordonarea intocmirii planurilor anuale de activitate ce se supun aprobarii Adunarii Generale;
c) coordonarea activitatii aparatului de lucru si a colaboratorilor angajati ai Academiei;
d) redactarea raportului general anual privind activitatea Academiei;
e) organizarea pastrarii arhivei Academiei;
f) asigurarea redactarii proceselor verbale ale sedintelor organelor colective de conducere ale Academiei;

*In exercitarea atributiilor sale, secretarul general ia masuri pentru asigurarea, la sediul ASTR, a unei stricte evidente a tuturor membrilor titulari, corespondenti si de onoare, cu datele personale si activitatea stiintifica in Academie si in afara acesteia precum si a prezentei la sedintele organelor colective din care fac parte.

Secretarul general participa la toate sedintele Adunarii Generale, Prezidiului si Biroului Prezidiului in calitate de organ ales si asigura redactarea si semneaza impreuna cu presedintele sau in lipsa acestuia, cu vicepresedintele, procesele verbale ale sedintelor si urmareste aducerea la indeplinire a hotararilor luate.

Are dreptul de a asista la toate sedintele sectiilor, participand cu vot consultativ la lucrarile birourilor acestora.

La redactarea raportului anula general al Academiei, pe care il prezinta Adunarii Generale potrivit art. 41 lit. “b”, va sintetiza problemele cele mai importante ce vor face obiectul programului de activitate al Academiei pentru anul urmator.

Secretarul general poate fi autorizat sa semneze anumite documente, inclusiv convocarile la adunarile organelor de conducere colectiva, stabilite prin decizia presedintelui ASTR.

In indeplinirea sarcinilor ce ii revin, secretarul general poate fi ajutat de un secretar al unei sectii de specialitate, delegat in acest scop, sau personal din cadrul aparatului de lucru al Academiei.

Art. 42. Veniturile Academiei provin din:

 • cotizatiile membrilor, stabilite anual, conform art. 34 lit. “i” si art. 36 lit. “l”;
 • donatii si sponsorizari din partea unor persoane fizice si juridice din tara si strainatate;
 • activitatea desfasurata prin membrii sai pe baza de conventii sau contracte de cercetare, potrivit art. 4, lit. “e”;
 • vanzarea publicatiilor proprii;
 • alte venituri realizate in conformitate cu obiectivele sale.

Art. 43. Veniturile Academiei sunt folosite pentru asigurarea functionarii acesteia, realizarea obiectivelor, achizitionarea si dezvoltarea patrimoniului propriu.

Art. 44. Membrii de onoare ai Academiei sunt scutiti de plata cotizatiei anuale.
Aceiasi masura se aplica si membrilor titulari si corespondenti, peste varsta de 75 de ani.

Art. 45. Membrii din conducerea Academiei care indeplinesc functii eligibile stabilite de Adunarea Generala pot primi o remunerare lunara.

Art. 46. O parte din veniturile Academiei sunt folosite pentru angajarea unor salariati permanenti sau temporari potrivit art. 29 din Statut.

Art. 47. Academia elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli si intocmeste bilantul contabil conform dispozitiilor legale aplicabile.

Art. 48. Academia poate deschide cont la orice banca din Romania sau din strainatate, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 49. Operatiunile financiare ale Academiei vor putea fi facute numai cu semnatura presedintelui, a unui vicepresedinte sau a secretarului general, precum si de persoana care raspunde de activitatea financiar-contabila, desemnati de presedinte, pe baza de imputerniciri nominale scrise si purtand sigiliul Academiei.

Art. 50. Activitatea financiar-contabila si gestiunea Academiei, se tin de personal calificat si sunt supuse controlului Comisiei de cenzori, formata din 3 membri alesi pe patru ani de Adunarea Generala.
Comisia isi exercita atributiile in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.